Gratis verzending vanaf €100 (BEL & NL)!

Voor 20u besteld, vandaag nog verzonden!

14 dagen retourneren!

Your cart

Your cart is empty

No worries, we've got what you're looking for

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

www.chiquehappens.be wordt beheerd door

  • Chique Happens 
  • Astridlaan 12 bus 8
  • 3200 Aarschot
  • info@chiquehappens.be
  • Ondernemingsnummer: BE0768.668.679

Artikel 2 - Producten

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk andersluidend akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten van chiquehappens.be. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen algemene voorwaarden van andere partijen, die uitdrukkelijk worden verworpen. 
Door het plaatsen van een bestelling bij chiquehappens.be, erkent de klant dat hij een exemplaar van onderhavige voorwaarden heeft ontvangen dan wel er voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat deze hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan. 

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Chique Happens geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Chique Happens de klant hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de klant opgegeven mailadres. In dit geval kan de klant ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Chique Happens zal dan het door de klant voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Chique Happens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

Artikel 3 - Prijzen

Op de prijzen van artikelen aangeduid op de website is geen btw van toepassing ('vrijstelling voor kleine ondernemingen'). De aangeduide prijzen zijn in Euro en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Chique Happens artikelen aanbiedt kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikel 4 - Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro, Amex en iDeal.

Artikel 5 - Levering en verzending

Artikelen worden op kosten van de klant verzonden naar het door de klant aangegeven adres in België. De door de klant te betalen verzendkosten worden, indien van toepassing, duidelijk aangegeven vooraleer de klant de bestelling definitief plaatst.

Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Chique Happens geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De klant heeft, indien sprake van consumentenkoop, vanaf het moment van levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De klant kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Chique Happens, Astridlaan 12 bus 8, 3200 Aarschot.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal Chique Happens het betaalde bedrag van de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Indien de producten niet meer 'als nieuw', of zonder de originele verpakking, labels etc., worden terugbezorgd vervalt het herroepingsrecht.

Producten die in solden (korting >10%) werden gekocht kunnen niet geretourneerd worden.

De transportkosten en het risico van de retour worden door de klant gedragen. Retours moeten verzonden worden, zelf terugbrengen naar ons adres is niet mogelijk.

Voor verdere details, verwijs naar onze retourvoorwaarden.

Artikel 7 - Garantie

Consumenten hebben recht op de wettelijke garantie van twee jaar. De klant is verplicht de producten bij ontvangst meteen te controleren. Wanneer deze producten verkeerd, onvolledig of beschadigd zijn zal hij dit onmiddellijk melden aan Chique Happens. Wanneer deze gebreken binnen 1 maand na levering schriftelijk gemeld worden kan de klant deze producten terugzenden volgens de normale retourvoorwaarden. Wanneer deze klachten gegrond worden bevonden door Chique Happens zullen de geleverde zaken kosteloos vervangen worden, of indien vervanging niet mogelijk is, terugbetaald worden. Enige schadevergoeding, indien van toepassing, is steeds beperkt tot het aankoopbedrag van de relevante producten. Chique Happens is niet verantwoordelijk voor schade door opzet of roekeloos gebruik van de klant.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website (Merken, logo's, namen, teksten, foto's, enz.) alsook de website zelf zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Chique Happens.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht is Chique Happens niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verbintenissen. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De informatie op chiquehappens.be is voor algemene informatiedoeleinden. Chique Happens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in de informatie op de website. Chique Happens zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, uitzonderlijke of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Chiquehappens.be kan links bevatten naar externe websites die niet beheerd worden door Chique Happens. Chique Happens garandeert geen volledigheid, veiligheid of correctheid van de informatie die getoond wordt op die externe websites.

Chique Happens is niet verantwoordelijk door enige schade ontstaan door het foutief gebruik van onze producten. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen op het product. Chique Happens behoudt het recht haar verplichtingen op te schorten of overeenkomsten te ontbinden in geval van overmacht. In dat geval is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze website vallen onder het Belgische recht en de Belgische rechtbanken.

Artikel 12 - Verwerking persoonsgegevens

Wanneer een bestelling geplaatst wordt, worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand. Chique Happens zal uw gegevens niet aan derden bezorgen, tenzij nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Verwijs naar onze privacy policy voor meer details.

Artikel 13 - Splitsbaarheid & niet-verzaking

Wanneer om het even welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen in deze voorwaarden aantasten. Iedere bepaling die ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, wordt desgevallend geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de uit die bepaling blijkende bedoeling, zonder behept te zijn met enige ongeldigheid, onwettigheid of nietigheid.
Het nalaten op gelijk welk moment door Chique Happens om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.